top of page

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 

1)       Administratorem danych osobowych jest „HelenAir" Przemysław Piekarski, ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski,                                    NIP: 6311969686, dalej: HelenAir

2)       HelenAir wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w HelenAir (IOD), z którym można skontaktować się poprzez adres email:                         p.grodzki7@gmail.com

3)        Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na szkolenia lotnicze oraz kształcenia na nich, a także przeprowadzania                     egzaminów lotniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO,

4)        Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, liczony od dnia zakończenia szkolenia.

5)        Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest HelenAir                lub wynikać to będzie z przepisów prawa.

6)        Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7)        Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8)        Zgodnie z RODO osoby których dane są przetwarzane mają prawo do:

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

  • ograniczenia przetwarzania danych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • wniesienia skargi do Prezes UODO.

9)        Z Administratorem można skontaktować się  poprzez adres e-mail: ppiekar@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Serwis internetowy „HelenAir" Przemysław Piekarski w celu poprawnego funkcjonowania, używa plików cookies.

Oznacza to, że cookies ułatwiają użytkownikom korzystanie z serwisów, ale wykorzystywane są one również do gromadzenia informacji statystycznych oraz pozwalają na wykorzystanie możliwości jakie dają serwisy społecznościowe. W żadnym przypadku mechanizm ciasteczek nie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, identyfikacji użytkowników czy śledzenia ich aktywności

w sieci.

Dodatkowe informacje o cookies można znaleźć na stronach http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Wyłączanie mechanizmu Cookies

 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki posiadają mechanizmy pozwalające na wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślenie jest on włączony). Sposób ustawienia mechanizmu ciasteczek w obecnie stosowanych przeglądarkach można znaleźć na stronach:

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

 

Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Wniosek o realizację praw

bottom of page